Нашиот Flex-Service за електронски вињети

Со нашиот уникатен Flex-Service останете спонтани сè до тргнувањето на пат – сеедно дали со друг автомобил или на друг ден.
Flex-Service е една опционална дополнителна услуга која се плаќа и со која може дополнително да се резервира електронска вињета за време на постапката на нарачување. Регистрирање на Flex-Service отпосле не е можно.
COVID-19: Поради актуелната пандемија на корона-вирусот, врз Вашето патување можат да влијаат ограничувањата за влез и ненадејна болест. Со нашиот Flex-Service можете во секое време да ја обработите или да ја сторнирате Вашата електронска вињета пред првиот ден од важноста.

Ваши бенефити од Flex-Service

Можете да го менувате бројот на Вашите регистарски таблички како што Вам Ви одговара.
Датумот на Вашето патување флексибилно го приспособувате кон Вашите индивидуални потреби.
Без ризик: Можете да ја сторнирате Вашата електронска вињета и Ви се враќаат назад парите за вињетата.

Најчести прашања и одговори во врска со Flex-Service

За Flex-Service се плаќа 2,88 US$ eднократно.
Услугата Flex-Service можете да ја користите до првиот ден од важноста на Вашата електронска вињета. Промени можат да се прават исклучиво онлајн преку управувањето со налогот. Писмените или телефонските барања за промени упатени до Службата за корисници не спаѓаат под доменот на услуги на Flex-Services.
Eлектронската вињета со активиран Flex-Service може да се сторнира пред првиот ден од важноста. Во случај на сторнирање, нарачаната електронска вињета не се регистрира, односно се брише. Во рок од 14 дена по сторнирањето, преку првобитно употребениот начин на плаќање ние Ви ја надоместуваме целокупната платена сума, освен трошокот за Flex-Service. Сторнирањата можат да се прават исклучиво онлајн преку управувањето со налогот. Писмените или телефонските барања за сторнирање кои се упатени до Сервисот за корисници, не спаѓаат под доменот на услуги на Flex-Service.
Не, тоа не е можно. Flex-Service може да се резервира само за електронски вињети чиј ден на важност лежи во иднина. Ова се должи на тоа што промените или сторнирањата се можни само до првиот ден од важноста на електронската вињета. Со ова, Flex-Service е наменет особено за патници кои би сакале предвреме да си резервираат електронска вињета и да останат флексибилни.